PROCEDURE VOOR UW GESCHIL

 1. Contacteer onmiddellijk “schriftelijk” de textielverzorger, wanneer u de schade vaststelt. U formuleert in uw brief een aanvaardbare schade-eis” op basis van een aankoopbewijs verminderd met de slijtagegraad. Alleen klachten tegen onze leden (met FBT logo) kunnen worden behandeld. U kunt de lijst van onze leden raadplegen via de zoekrobot op de website van de Federatie van de Belgische Textielverzorging.
  U kunt in andere gevallen ook steeds beroep doen op de Consumentenombudsdienst of het platform voor Europese Online Geschillenbeslechting (ODR) indien uw geschil voortvloeit uit een online aankoop.

 2. Heeft u na een tiental dagen geen reactie, en is deze textielverzorger een lid van de FBT, dan kan de CACET uw dossier behandelen.
  N.B: Wanneer deze textielverzorger geen lid is van de FBT, dan kan u met uw klacht naar het Vredegerecht.

 3. De beste en snelste manier om uw dossier samen te stellen, is telefonisch. Wanneer u concreet uw geval toelicht aan het CACET-secretariaat, kan men u op basis van de info, al zo concreet mogelijk informeren.
  Dit betekent u vrijblijvend adviseren of u begeleiden bij de samenstelling van uw dossier.
  Kan dit niet telefonisch, dan stuurt u een mail naar kd@cacet.be, u krijgt binnen de drie dagen antwoord.

 4. De samenstelling van het dossier vraagt een kleine moeite maar volgende zaken zijn essentieel:
  • het ingevulde klachtenformulier “Klant”, (met eventueel een situatieschets in bijlage)
  • een aankoopfactuur of aankoopattest (als bewijs van aankoopwaarde en leeftijd/stuk)
  • de betaling van de dossierskost van € 50,- op rekeningnummer van de CACET. Rekeningnummer IBAN BE 48 4290 1375 6127, met vermelding: zaak (naam klant) tegen (naam bedrijf)
  • het beschadigde stuk moet ter expertise aan het secretariaat bezorgd worden (dit kan ons ook bezorgd worden door de tegenpartij (het bedrijf) om u portkosten te besparen.

 5. Wanneer deze 4 zaken zijn gebeurd, is uw dossier ontvankelijk en volledig, en start de behandelingsprocedure van maximum 90 dagen. Het secretariaat doet dan haar werk om de tegenpartij zo snel mogelijk te informeren en uw dossier te vervolledigen via het klachtenformulier bedrijf.

 6. U ontvangt ook, onmiddellijk bij het indienen, een datum waarop de expertise zal plaats vinden, alsook een datum waarop de commissie uw zaak zal bespreken. (Voor de expertise ontvangt u geen uitnodiging, maar wel een expertiseverslag opgemaakt door experte Els Vertongen).

 7. Dit expertiseverslag ontvangt u via post of mail, en u mag hierop schriftelijk reageren.

 8. Twee weken voor de zitting ontvangt u een uitnodiging om uw zaak eventueel op de zitting toe te lichten.

 9. De beslissing wordt u na de zitting in een proces-verbaal zo snel mogelijk meegedeeld. De proceduretermijn van 90 dagen wordt gerespecteerd.

 10. Indien er een schadevergoeding is vastgesteld moet deze binnen de maand, na ontvangst van het proces-verbaal, betaald zijn. Deze schadevergoeding dient de tegenpartij te betalen op het rekeningnummer waarmee u de dossierskost heeft betaald. Maar alles wordt geregeld door het secretariaat van de CACET, u hoeft hiervoor niets te doen.

 11. Het secretariaat blijft altijd ter uwer beschikking mochten er toch onregelmatigheden zijn.

 
Lees verder:

De geschillencommissie
Hoe werkt de commissie?

Onderhoudsetiketten
Etiketten voorkomen geschillen

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen