Privacybeleid
De Geschillencommissie CACET verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de partijen die betrokken zijn bij de dossiers die door haar behandeld worden te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27/4/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend onder GDPR (General Data Protection Regulation) en in voege sinds 25/5/2018.

Hieronder leest u hoe de Geschillencommissie CACET uw gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in functie van de dossierbehandeling. Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld gegevens die u identificeren of kunnen gebruikt worden om u te identificeren.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?
De Geschillencommissie CACET vzw is verantwoordelijk voor de gegevens. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in de Brusselsesteenweg 478, 1731 Zellik.
Erkenningsnummer: 0808.045.632


Hoe verzamelt de Geschillencommissie CACET persoonlijke gegevens?
De Geschillencommissie CACET verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt of die uw tegenpartij(en) ons meedelen in het kader van een dossier in een arbitrageprocedure.
Meer in het bijzonder laten deze gegevens ons toe met u te communiceren, het dossier op te volgen en u informatie te verschaffen over de stand van zaken.


Welke gegevens verzamelt en verwerkt de Geschillencommissie CACET?
De Geschillencommissie CACET verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het behandelen van het dossier. Alle verzamelde gegevens kunnen van belang zijn om met u te communiceren of om het dossier te beoordelen.

Meer in het bijzonder gaat het om:
  • Uw naam + uw contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Uw nationaliteit
  • Informatie over het schadegeval (datum van de schade, aankoopprijs, schade-eis, …)

U verklaart en waarborgt dat de persoonsgegevens die u ons bezorgt u toebehoren en dat ze betrouwbaar, nauwkeurig en actueel zijn. U dient de Geschillencommissie CACET onmiddellijk te verwittigen van de wijziging van de persoonsgegevens.


Wanneer verwerkt de Geschillencommissie CACET de persoonlijke gegevens?
De gegevens worden verwerkt op het moment dat u ze ons bezorgt en u er ons toestemming voor geeft.
U bent niet verplicht ons de persoonsgegevens te communiceren noch de verwerking ervan te aanvaarden. Niettemin zal het verschaffen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de dienstverlening voor het opvolgen van het dossier, bv om u een document op te sturen.


Hoe behandelt de Geschillencommissie CACET uw persoonlijke gegevens?
De gegevens worden enkel gebruikt in functie van de behandeling van het dossier. De gegevens worden steeds confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt. Uw contactgegevens worden nooit overgemaakt aan derden, noch voor commerciŰle, noch voor andere doeleinden.
Bepaalde gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken bestemd voor het jaarverslag en de website zodat de Geschillencommissie haar verplichting kan nakomen om jaarlijks te rapporteren over haar werking aan de bevoegde instanties.


Hoe bewaart de Geschillencommissie CACET uw persoonlijke gegevens?
De persoonlijke gegevens worden op een veilige manier bewaard. Ze worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onwettig gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. De Geschillencommissie CACET heeft hiervoor verschillende maatregelen getroffen. en past bepaalde technieken toe zoals wachtwoordbeveiliging om de gegevens en de systemen waarin ze worden bewaard te beschermen. We beperken ook de toegang tot de dossiers tot de medewerkers van het secretariaat en de leden van de arbitrale colleges die het betrokken dossier moeten behandelen. De veiligheidsmaatregelen worden steeds opgevolgd en desgevallend bijgesteld.
In geen geval kan de Geschillencommissie CACET aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.


Hoe lang bewaart de Geschillencommissie CACET uw persoonlijke gegevens?
De gegevens worden bijgehouden zolang dit nodig is voor het behandelen van het dossier.
Opgelet: de stukkenbundels uit de arbitrageprocedure worden gedurende 5 jaar bewaard. Deze termijn gaat in op de datum van de arbitrale uitspraak. Eens deze termijn is verstreken, zullen alle documenten en stukken vernietigd worden.

U heeft het recht alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben op te vragen, te laten wijzigen, te laten verbeteren of in bepaalde gevallen te laten verwijderen. U kan de verwerking van de gegevens ook beperken, afwijzen of er bezwaar tegen maken.


Zijn uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig of onvolledig?
Laat ze dan verbeteren of verwijderen.
Hiertoe neemt u contact op met het secretariaat op volgend adres:


Wat kan u doen indien u een klacht heeft?
Indien u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens kan u het secretariaat contacteren op volgend adres:
CACET vzw, Brusselsesteenweg 478, 1730 Zellik
T: 02/463.19.50
info@cacet.be

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
per mail via contact@apd-gba.be of telefonisch via 02/274. 48.00
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be