WELKOM bij CACET vzw

Dit is de Commissie voor arbitrage Consumenten en textielverzorgers.
Heeft u schade aan textielwaar nadat deze behandeld werd bij een professionele textielverzorger met FBT-logo?Dan kan u beroep doen op de geschillencommissie CACET.
De dossierbeheerder heeft oor voor uw probleem en zal in eerste instantie luisteren en voor u bemiddelen om uw klacht op te volgen.
Indien gewenst, zal zij u verder begeleiden om een dossier samen te stellen.

De CACET kan enkel geschillen beslechten tussen consumenten en textielverzorgers met FBT-logo ( de leden van de Federatie van de Belgische Textielverzorging).
Zij tekenden immers een kwaliteitshandvest dat hen verplicht om hun volledige medewerking te verlenen indien u een klacht of geschil aanhangig maakt bij CACET vzw, de Commissie voor arbitrage Consumenten en textielverzorgers.


Onontvankelijkheidsdrempels
Een klacht is onontvankelijk:
  • Wanneer zij nog niet is voorgelegd aan het textielverzorgingsbedrijf met het oog op een minnelijke schikking.
  • Als de aanvraag niet correct wordt ingediend via het klachtenformulier, dat u vindt op de site.
  • Indien de aanvraag anoniem werd ingediend of de tegenpartij niet geïdentificeerd of gemakkelijk identificeerbaar is.
  • In het geval de aanvraag verzonnen, kwetsend en eerrovend is.
  • Als het geschil voorwerp uitmaakt, of heeft uitgemaakt van een gerechtelijke procedure.
  • Wanneer zij later dan één jaar bij de CACET wordt ingediend, gerekend vanaf de dag dat de schade of verlies is vastgesteld Indien de behandeling de effectieve werking van CACET vzw ernstig in het gedrang brengt.
  • Wanneer de maximale waarde van het geschil €2.500 overstijgt.
Ingeval de Cacet niet bevoegd is voor het geschil kan u zich wenden tot
Consumentenombudsdienst (COD) van de Federale Overheid, zie www.consumentenombudsdienst.be

Contactadres Administratieve zetel:
CACET vzw,Brusselsesteenweg 478, 1731 ZELLIK (Asse).
Contactpersoon: Karolien Dierickx, E-mail: kd@cacet.be, Telefoon: 02/463.19.50, Fax: 02/463.17.61
Ondernemingsnummer: 0808.045.632

Historiek
De geschillencommissie heette oorspronkelijk V.V.T. Vertrouwenscommissie Verbruikers – Textielreinigers, en werd opgericht in 1971. Zij is de oudste geschillencommissie in België.
Sinds 2008 draagt zij de naam CACET (Commissie voor arbitrage Consumenten en textielverzorgers) en behandelt zij Nederlandstalige en Franstalige geschillen.

Sinds 14 augustus 2017 is de geschillencommissie erkend als gekwalificeerde entiteit voor buitengerechtelijke geschillenregeling. U kunt hier de lijst van de gekwalificeerde entiteiten raadplegen.
 
De informatie op deze website kan op verzoek verkregen worden op een duurzame drager. Alle documenten kunnen verkregen worden op het secretariaat of via deze pagina.
Lees verder:

De geschillencommissie
Hoe werkt de commissie?

Onderhoudsetiketten
Etiketten voorkomen geschillen

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen